Anastasia Pelias
 Poggi 1 2005-06 charcoal on paper 19 1/2 x 25 1/2 inches

Poggi

 Poggi 1 2005-06 charcoal on paper 19 1/2 x 25 1/2 inches

Poggi 1
2005-06
charcoal on paper
19 1/2 x 25 1/2 inches

 Poggi 2 2005-06 charcoal on paper 25 1/2 x 19 1/2 inches

Poggi 2
2005-06
charcoal on paper
25 1/2 x 19 1/2 inches

 Poggi 3 2005-06 charcoal on paper 25 1/2 x 19 1/2 inches

Poggi 3
2005-06
charcoal on paper
25 1/2 x 19 1/2 inches

 Poggi 4 2005-06 charcoal on paper 19 1/2 x 25 1/2 inches

Poggi 4
2005-06
charcoal on paper
19 1/2 x 25 1/2 inches